Privacy & Voorwaarden

Laatst aangepast op: 28/02/2014

Wil je lid worden van de Sprintphoto i.s.m. smartphoto™ website? Lees dan de voorwaarden grondig na.

Welkom bij de Sprintphoto i.s.m. smartphoto™ website.
Wij wensen je een aangenaam bezoek en hopen dat je onze service productief, gebruiksvriendelijk en leuk vindt. Vooraleer je account bij Sprintphoto i.s.m. smartphoto™ (hierna 'wij', 'ons' of 'smartphoto™') aan te vragen, gelieve het volgende gebruiksreglement (hierna 'regels' of 'reglement') aandachtig te lezen.
Noteer dat elke schending van dit akkoord kan resulteren in een beëindiging van onze service aan jou, onder voorbehoud van alle overige rechten die in hoofde van smartphoto™ zouden kunnen ontstaan naar aanleiding van deze schending.
smartphoto™ behoudt zich het recht voor om deze overeenkomst te wijzigen. Voor algemene informatie kun je altijd een e-mail sturen naar volgend adres: fototservice-sprintphoto@smartphoto.com.

Meer over jouw account
Jouw account bij smartphoto™ is geldig voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en kan niet overgedragen worden. Je bent volledig zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van het wachtwoord dat wordt toegekend. Je moet al het nodige doen om te vermijden dat onbevoegden toegang krijgen tot je account. Smartphoto™ kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, die je zou oplopen ten gevolge van het ongeoorloofd gebruik van je wachtwoord door derden. Elk gebruik van je account door middel van je wachtwoord valt onder jouw exclusieve verantwoordelijkheid. We raden je dan ook aan om je wachtwoord regelmatig te wijzigen onder 'Mijn gegevens'.

Meer over Mijn Albums
Wanneer je een account opent bij smartphoto™ stellen wij tijdelijke opslagruimte ter beschikking voor het opladen van je eigen digitale beelden. Deze opslagruimte dient om je te helpen bij het aanmaken van je producten, en mag je niet beschouwen als een backup of archief van je beelden. We raden je ten zeerste aan om zeker je originelen te bewaren en de nodige maatregelen te nemen ter bewaring van je digitale bestanden. smartphoto™ kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies van de bestanden die je hebt opgeladen.
smartphoto™ behoudt zich tevens het recht om beelden in accounts te verwijderen. smartphoto™ zal op dat moment de account informeren per e-mail, gebruik makend van de laatst gebruikte inloggegevens. Aan deze mail of het niet ontvangen van de mail kan echter geen enkel recht ontleend worden. De beslissing van smartphoto™ om de opslag van beelden te beperken of af te schaffen is onherroepelijk.

Vereiste resolutie
Je moet er rekening mee houden dat digitale beelden die worden geprint op fotografisch papier een minimale pixel-resolutie moeten hebben. De site geeft aan of de digitale beelden al dan niet de vereiste resolutie hebben om geprint te kunnen worden. smartphoto™ is echter niet verantwoordelijk, als een beeld dat de minimale resolutie niet heeft toch kan worden opgeladen. smartphoto™ is ook niet verantwoordelijk wanneer niet wordt gewezen op een te lage resolutie. Je aanvaardt dat je kosten zullen worden aangerekend voor elke bestelling van een print van een beeld, zelfs als de resolutie van het opgegeven beeld onvoldoende is of onvoldoende kwaliteit bezit om een scherp, duidelijk en/of kleurecht beeld te produceren.

Vereisten
Er is geen inschrijvingsgeld nodig om een account te openen bij smartphoto™. Je moet minimaal 18 jaar zijn om gebruik te maken van onze service. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan moet een van je ouders of je voogd deze overeenkomst afsluiten. Door aan te vinken dat je akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden, verklaar je dat je aan de bovenstaande leeftijdsvoorwaarden voldoet. Om lid te worden bij ons, moet je o.a. een geldig, actief e-mailadres opgeven waarop wij je kunnen bereiken i.v.m. de werking van onze service.

Je zendingen
Je mag geen gebruik maken van de service om materiaal te plaatsen of te verkrijgen, dat aanleiding kan geven tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid onder de geldende wetten, inclusief maar niet beperkt tot:

  • Elk materiaal dat ingaat tegen de openbare orde en goede zeden (bijv. obsceen, bedreigend, pornografisch of aanstootgevend materiaal). Voor materiaal dat niet ingaat tegen de openbare orde en goede zeden, maar alleen geschikt is voor volwassenen, raadt smartphoto™ aan om een adult content waarschuwingslabel te gebruiken bij de uitwisseling van die foto's.
  • Elk materiaal dat het recht op privacy, het recht op openbaarheid, intellectueel eigendom of gelijkaardige rechten kan schenden, tengevolge van het gebrek aan toestemming van de eigenaar van deze rechten.
  • Elk materiaal dat is verzonden vanuit een anoniem of vals adres.

smartphoto™ is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud van een zending. smartphoto™ is noch verplicht noch in staat om alle zendingen te herzien of op hun inhoud te controleren.
Als smartphoto™ toch kennis krijgt van een zending die een onwettige activiteit betreft of onwettige informatie bevat, zal smartphoto™ onmiddellijk de toegang tot deze informatie verhinderen en de schending melden aan de Procureur des Konings en de bevoegde autoriteiten.
smartphoto™ behoudt zich het recht voor om elke informatie met betrekking tot je account en je beelden mee te delen aan de bevoegde autoriteiten, indien deze daartoe een gegrond verzoek richten aan smartphoto™. smartphoto™ is in dit geval niet verplicht je hiervan op de hoogte te brengen.

Levering
De levertijden die op de website worden vermeld zijn slechts een indicatie en houden geen rekening met vertragingen. Vertragingen in de bezorging kunnen in geen geval resulteren in een vorm van compensatie, terugbetaling of annuleren van een bestelling.

Gebruik van materiële dragers
smartphoto™ is niet verantwoordelijk voor verlies of schade van materiële dragers.

Herroepingsrecht

Alle goederen zijn vervaardigd volgens de specificaties van de klant. De goederen hebben derhalve een persoonlijk karakter en kunnen niet terug worden genomen. Als gevolg daarvan is annuleren van een bestelling niet mogelijk. Als gebaar van goede wil biedt smartphoto™ u echter de "Niet Goed, Geld Terug Garantie" (zie hieronder).

Niet Goed Geld Terug Garantie
Indien je niet tevreden bent na ontvangst van je bestelling biedt smartphoto™ je als gebaar van goede wil de "Niet Goed, Geld Terug Garantie". Om aanspraak te maken op deze garantie is het voldoende dat je binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling contact opneemt met uw fotograaf.
smartphoto™ zal dan jouw product opnieuw afdrukken zonder extra kosten in rekening te brengen of de totale productiekosten terugbetalen. De keuze tussen deze twee opties is voorbehouden aan smartphoto™.
De "Niet Goed Geld Terug Garantie" geldt niet voor onzorgvuldige bestellingen (bijv. met onscherpe of onbruikbare beelden, verkeerde formaat beelden, schrijffouten, beelden over de snijlijn, enz).

Facturatie
Op de 'Mijn account'-pagina kan je de instellingen van jouw profiel, je projecten, je albums en je bestellingen terugvinden. De status van je bestelling kan je zien onder 'Mijn Bestellingen'. Door een bestelling te plaatsen, accepteer je dat smartphoto™ enkel elektronisch met jou zal communiceren.

Privacybeleid
Bij de aanmaak van je smartphoto™-account worden er een aantal persoonlijke gegevens gevraagd zoals je naam, e-mailadres en postadres. Voor zover we persoonsgegevens van een gebruiker verzamelen, zal zij dit doen mits respect van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995. De persoonsgegevens van de gebruiker kunnen bestemd zijn voor intern gebruik en marketing. Uw persoonsgegevens zullen verwerkt worden in het bestand van Filmobel NV waarvan u de contactgegevens vindt onder de rubriek Contactdetails van deze algemene voorwaarden. U geeft uw uitdrukkelijke toestemming voor deze verwerking.
Het doel van deze verwerking is u op de hoogte te houden over onze producten en diensten. U gaat akkoord dat uw persoonsgegevens verstuurd worden naar vennootschappen die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met Filmobel NV voor hun commerciële prospectie. U heeft het recht toegang te verkrijgen tot uw persoonsgegevens alsook het recht deze te verbeteren indien deze onjuist blijken te zijn. U kan zich op elk ogenblik verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing redenen.

Links naar sites van derden
Wij kunnen links voorzien naar sites van derden die mogelijk interessant zijn voor jou. Wij hebben geen controle op de inhoud of de beschikbaarheid van de inhoud van deze sites. Het is je eigen verantwoordelijkheid om van het privacybeleid en andere beleidsopties én het servicereglement van deze websites kennis te nemen, en om contact op te nemen met de webmaster of site administrator bij mogelijke problemen. smartphoto™ kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke schade, direct of indirect, die jij zou lijden als gevolg van het bezoek aan één van deze websites of de inhoud ervan. Het gebruik van deze websites is volledig op je eigen risico.

Intellectuele eigendomsrechten
Je foto's:
Je geeft smartphoto™ een niet-exclusieve, wereldwijde en royalty-vrije licentie waarbij het materiaal dat zich in jouw account bevindt door smartphoto™ gekopieerd, opgeslagen, getoond en verzonden mag worden, voor zover dit nodig is om de door smartphoto™ aangeboden diensten te vervullen (deze diensten omvatten, maar zijn niet beperkt tot de controle en bevestiging van het wachtwoord, het onderhoud en de ontwikkeling van onze site en het verifiëren van de naleving van deze overeenkomst). Je garandeert dat je je ten opzichte van smartphoto™ niet zal beroepen op je morele rechten van vaderschap en integriteit met betrekking tot de door jou geplaatste foto's. Je garandeert op die manier dat smartphoto™ elk auteursrechtelijk beschermd materiaal efficiënt kan kopiëren, opslaan, tonen en verzenden, hierbij rekening houdend met de gangbare manier van werken binnen de sector.

De smartphoto™ website:
Alle beelden, tekst en andere vormen van inhoud, met inbegrip van de namen en logo's van smartphoto group NV, zijn beschermd door het auteursrecht, als merk, handelsnaam, octrooi of door andere intellectuele eigendomsrechten. Je mag deze beelden, tekst en andere vormen van inhoud niet kopiëren, verzenden of verspreiden zonder de voorafgaande geschreven toestemming van smartphoto group NV, behalve indien het kopiëren, verzenden of verspreiden noodzakelijk is om onze service te gebruiken in overeenstemming met ons reglement. Indien wij software van derden beschikbaar maken voor jouw gebruik, dan moet je voor het downloaden van de software, instemmen met de respectieve softwarelicenties en/of waarborg. Elk softwareproduct is onderworpen aan de individuele bedrijfsreglementen en condities, en het akkoord tussen jou en het betreffende bedrijf. Wij geven geen garantie dat de software die je downloadt geen besmettelijke of vernietigende codes bevat, zoals virussen, wormen of Trojaanse paarden. Wij geven geen garantie op de software van derden die je downloadt door middel van onze service.

Schadeloosstelling
Door aan te vinken dat je akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden, stem je ermee in om onze functionarissen, directeurs, werknemers, agenten, licentiegevers, leveranciers en andere informatieleveranciers van de dienst, te vrijwaren tegen elke vorm van verlies, uitgave, schade en kosten tengevolge van een schending van deze overeenkomst of van een activiteit van je account (onverantwoord en verkeerd gedrag inbegrepen) door jou of een andere persoon die, door jouw toedoen of nalaten, of voor wie je instaat op dat moment, toegang had tot jouw account.

Geschillen
Ieder geschil, tengevolge van en gerelateerd aan het gebruik van onze service, zal voor een Belgische rechtbank worden gebracht en zal onderworpen zijn aan het Belgische recht.

Beperking van de aansprakelijkheid
smartphoto™ kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor schade als gevolg van gebruik van de website of daaruit voortvloeiende diensten zoals aantasting van de winst of het verloren gaan van gegevens.
De verantwoordelijkheid van smartphoto™ voor directe schade is beperkt tot het bedrag dat de gebruiker heeft betaald voor de dienstverlening die deze schade heeft veroorzaakt.

Andere
We mogen onze rechten en plichten overdragen zonder kennisgeving. Als enig onderdeel van deze overeenkomst wordt geacht ongeldig of onafdwingbaar te zijn, zal deze bepaling worden geacht vervangen te zijn door een geldige, afdwingbare bepaling die de intentie van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert. De andere bepalingen blijven geldig. Deze bepalingen maken de volledige overeenkomst uit tussen jou en ons aangaande deze service, en nemen de plaats in van alle andere mededelingen geschreven of mondeling, aangaande deze service.

Contactgegevens
De website sprintphoto.smartphoto.com wordt geëxploiteerd door Sprintphoto BV i.s.m. smartphoto group NV. smartphoto group NV heeft zijn geregistreerd kantoor in Kwatrechtsteenweg 160, 9230 Wetteren, Belgium met BTW nummer BE0405.706.755 en ondernemingsnummer 0405.706.755.
Gelieve voor alle vragen of opmerkingen over de site zelf contact met ons op te nemen via e-mail, op fotoservice-sprintphoto@smartphoto.com.